­

BETROKKEN BETROUWBAAR BEKWAAM
tel: 0591- 551350

Algemene voorwaarden HIDDING BREULS MEIJERINK ADVOCATEN
Gedeponeerd onder nummer: 13.1 d.d. 18 februari 2013 ter griffie van de rechtbank Assen.
1.    Hidding Breuls Meijerink Advocaten (hierna: de maatschap) is een maatschap naar Nederlands recht, bestaande uit natuurlijke personen, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Een lijst met namen van de maten zal op schriftelijk verzoek worden verstrekt.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief aanvullende en/of vervolgopdrachten die aan de maatschap, haar maten of haar werknemers worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Op de werkzaamheden is tevens de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Voor de beknopte inhoud wordt verwezen naar de opdrachtbevestiging en/of www.advocatenorde.nl.

4. De uitvoering van de verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever (‘de cliënt’). Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de maatschap en de voor de maatschap werkzame personen in verband met de verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval zodra een periode van 3 maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. Ten aanzien van klachten betreffende de inhoud van de werkzaamheden of de hoogte van de declaratie is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

6. De contracterend advocaat zal bij de inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden (waaronder procureurs, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De contracterend advocaat noch de maatschap, noch de voor hen werkzame personen, is/zijn echter aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. De contracterend advocaat en de maatschap zijn elk gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het met de maatschap dan wel de contracterend advocaat overeen te komen honorarium vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Onder verschotten worden uitgaven aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht verstaan zoals te betalen griffierechten.

8. Er wordt maandelijks gedeclareerd. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 

9. Indien de maatschap dan wel een contracterend advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim.
10. De maatschap dan wel de contracterend advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. De contracterend advocaat is gerechtigd om aan de opdrachtgever toekomende gelden, die hij/zij of de maatschap onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen.

11. Aan de opdrachtgever te wiens aanzien een toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand is afgegeven, bedraagt het met de contracterend advocaat overeen te komen honorarium niet meer dan het bedrag dat door de Raad voor de rechtsbijstand in een voorkomend geval aan de contracterend advocaat wordt uitbetaald, te vermeerderen met de voor de Raad voor de rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage.

12. Verschotten, voor zover niet door de Raad voor de rechtsbijstand vergoed, worden volledig in rekening gebracht aan opdrachtgever. De contracterend advocaat is gerechtigd telkens voor aanvang van de werkzaamheden te verlangen dat de toevoeging is afgegeven en dat de verschuldigde eigen bijdrage is voldaan.

13. Indien na aanvaarding van de opdracht en na de aanvang van de werkzaamheden geen toevoeging wordt afgeven, dan wel bij intrekking van de toevoeging na afloop van de werkzaamheden, is opdrachtgever het met de contracterend advocaat overeengekomen honorarium verschuldigd. De artikelen 6 t/m 10 zijn dan onverkort van toepassing, met dien verstande dat een eventueel reeds voldane vastgestelde eigen bijdrage zal worden verrekend met de eindafrekening.

14. De aansprakelijkheid van de maatschap c.q. de contracterend advocaat is beperkt tot de gevallen waarin door de door zijn/haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering geldende eigen risico.

15. De contracterend advocaat heeft het recht zijn/haar werkzaamheden, afgifte van (originele) stukken op te schorten totdat alle vorderingen die hij/zij op opdrachtgever heeft, zijn voldaan.

16. De maatschap en de contracterend advocaat zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De nieuwe voorwaarden treden in werking op het dan aan te kondigen tijdstip. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de website en desgevraagd toegezonden.

17. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de contracterende advocaten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Assen, tenzij één der partijen zich tot de Geschillencommissie Advocatuur wendt.

© 2015 Hidding  Breuls  Meijerink advocaten

Kantooradres:
Vaart NZ 37
7833 HB  Nieuw-Amsterdam
Telefoon:
0591 551350

Algemene voorwaarden
Privacystatement
© 2018 Hidding Breuls Meijerink advocaten

 

 
­